Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 Update 06/2021

Nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm nhanh được các kiến thức Tin học lớp 10, bài tập trắc nghiệm Tin học số 4 tiếp tục đưa ra những câu hỏi về chủ đề hệ điều hành, tệp và quản lý tệp, giao tiếp với hệ điều hành. Các câu hỏi sẽ đều bám sát với chương trình học để giúp các bạn học sinh có thể đưa ra được câu trả lời đúng và nắm rõ được kiến thức mà mình đang học.

  • Trắc nghiệm Tin học 10 bài 1
  • Trắc nghiệm Tin học 10 bài 2
  • Trắc nghiệm Tin học 10 bài 3

Leave a Reply